AC-NT**PH

Nitto Eq. Adaptor Hosetail

AC-NT**SH

One Touch Eq. Coupler Hosetail

AC-NT**PM

Nitto Eq. Adaptor Male

AC-NT**SM

One Touch Eq. Coupler Male

AC-NT**PF

Nitto Eq. Adaptor Female

AC-NT**SF

One Touch Eq. Coupler Female